Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Convocat conversational expertise geleverde producten en diensten.

Convocat conversational expertise, gevestigd te Ten Boomstraat 28, 1222 CV Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Convocat conversational expertise verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Convocat conversational expertise van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Convocat conversational expertise in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt Convocat conversational expertise ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Convocat conversational expertise verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Convocat conversational expertise, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit [naam bedrijf]. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van [naam bedrijf]. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Convocat conversational expertise gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Convocat conversational expertise zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Convocat conversational expertise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Convocat conversational expertise verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Convocat conversational expertise gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar maaike@convocat.nl

Beveiliging

Convocat conversational expertise hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. [Naam bedrijf]heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij [naam bedrijf]toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval [naam bedrijf]gebruik maakt van de diensten van derden, zal Convocat conversational expertise in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Convocat conversational expertise u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via maaike@convocat.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via maaike@convocat.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 december 2019